Tag: inet โบนัส กี่เดือน

31 ก.ค. 66 สถาบันการเงินเปิดทำการตามปกติ

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หยุดยาว 6 วันรวด! ครม. เคาะ "วันหยุดพิเศษ" 31 ก.ค. 66 เพิ่มอีก 1 วัน กรมบัญชีกลาง "เลื่อนจ่ายบำเหน็จเดือน ก.ค." เร็วขึ้น 3 วัน ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ…