Tag: wow slot 66 -สล็อต ยืนยัน บัตรประชาชน รับเครดิตฟรี ล่าสุด

คลัง อนุญาต 3 บริษัทต่างชาติ ออกบอนด์ในไทยถึง ม.ค. 2567

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยของนิติบุคคลต่างประเทศ และได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบอนุญาตที่ 2/2566 (ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 มกราคม 2567) จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย คือ 1. บริษัท YOMA Strategic Holdings Limited (YSH) 2. กระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ministry of…